Hội Nghị Tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019