Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020