Chương trình sữa học đường tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An