Tập thể giáo viên học sinh trường THCS Đồng Hợp quyên góp ủng hộ trẻ em khuyết tật.