Tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/16 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 10/52019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1328/QĐ-BGDĐT về Thể lệ Cuộc ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/bai-viet-tuyen-truyen" title="Bài viết Tuyên truyền" rel="dofollow">Bài viết Tuyên truyền</a>

Huỳnh Thúc Kháng, chí sĩ yêu nước hết lòng vì dân tộc

Cuộc đời hoạt động và nhân cách cao đẹp cùng tài năng, đức độ của Cụ Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Đạo đức và nhân cách sáng ngời của Cụ sẽ sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt ...